De Vrolijke Druiven-Dikke traone

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Dikke traone
Refrein:
'Kreg traone in mun oage as ik aon oe denk
'Kreg traone in mun oage as ge weer bij me bent
'Kreg traone in mun oage as ge me weer verlaot
Veur vrêêmde klinkt dé misschien wel idiôôt
Maor zô gift zich un Oeteldonker blôôt
Couplet 1:
Ik blijf toch van oe houwe
Ôk al kunne wij nie trouwe
Toch blédde gij me boeie
Zolang rôze zulle bloeie
'Kbléf jou op hande draoge
'Kbléf jou mun leve trouw
Veur vrêêmde klinkt dé misschien wel idiôôt
Mar zô gift zich un oeteldonker blôôt
Couplet 2:
Gij heurt me nooit nie klaoge
En ik zal niks aon oe vraoge
Gij gift me al oe charme
Daorom blijf ik oe omarme
De zon zal blijve schijne
Zôlang ge bij me bent
En daorom ben ik zô blij dé ik oe ken
En nog meer de'k un Oeteldonker ben.