Société Musicale d'Oeteldonque Attenooije-Hoe papa?

Uit Oetelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoe papa?
As klein jong dènkte dur nie over nao,
Kieltjes, wante, rôôd-wit-gele, vlao,
Waor dit fèèst zun oorsprong veind,
Konfettie, sèrpentinus, Oeteldonks keind, want;

Rôôd-wit-geel, is de kleur van oe jeugd,
Ut durp vol mee kwakbollen, maonden op verheugd,
Zondag-mèrrege, wir kriebels in oewen maog,
Lèkker, èxcellere, toch hèdde unnen vraog;

Ze vraogt me hoe,
Krèdde dè gevuul
Ze vraogt me hoe,
Krèdde dè gevuul

Vertèl me hoe-papa, hoe-papa, hoe,
Hoe dè’k dè doe-papa, doe-papa, doe,
Dè fijn gevuul-papa, vuul-papa-vuul,
Toe, leer me hoe…..

Vertèl me hoe-papa, hoe-papa, hoe,
Hoe dè’k dè doe-papa, doe-papa, doe,
Dè fijn gevuul-papa, vuul-papa-vuul,
Hoe wor ik boer……..

Mèske luister goed un boer is unnen vènt,
Gij, gij bènt un durske, dè’s algemèèn bekènd,
Gevuul dè vuulde, dè kènde zôô nie zien,
As ge laoter grôôt bènt dan snapte dè misschien,

Vertèl me hoe,
Krèdde dè gevuul
Vertèl me hoe,
Krèdde dè gevuul

Vertèl me hoe-papa, hoe-papa, hoe,
Hoe dè’k dè doe-papa, doe-papa, doe,
Dè fijn gevuul-papa, vuul-papa-vuul,
Toe, leer me hoe…..

Vertèl me hoe-papa, hoe-papa, hoe,
Hoe dè’k dè doe-papa, doe-papa, doe,
Dè fijn gevuul-papa, vuul-papa-vuul,
Hoe wor ik boer……..
 
Vertèl me hoe-papa, hoe-papa, hoe,
Hoe dè’k dè doe-papa, doe-papa, doe,
Dè fijn gevuul-papa, vuul-papa-vuul,
Toe, leer me hoe…..

Vertèl me hoe-papa, hoe-papa, hoe,
Hoe dè’k dè doe-papa, doe-papa, doe,
Dè fijn gevuul-papa, vuul-papa-vuul,
Hoe wor ik boer…….